Subsidie: Regelingen

Een subsidie is te omschrijven als een aanspraak op financiële middelen of ondersteuning en wordt in de meeste gevallen door of namens een overheid verstrekt. Subsidies bestaan om deze overheid te ondersteunen in het bereiken van door haar gestelde beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld ten aanzien van innovatie, milieu of energie). Dit betekent in het algemeen dat geen subsidies worden verstrekt voor activiteiten die uit een wettelijke verplichting volgen of die tot de (wettelijke) kerntaken van een aanvrager behoren. Dit betekent tevens dat subsidies komen en gaan parallel aan veranderend beleid (meestal mede als gevolg van verkiezingsresultaten).

Verschillende vormen van subsidie

Subsidieverlening is mogelijk in diverse vormen: als directe financiële bijdrage in een project, maar ook in de vorm van afdrachtsvermindering, krediet onder gunstige voorwaarden of participatie. Veelal dekken subsidieregelingen bepaalde, in de regeling nader gespecificeerde kosten.

Verschillende voorwaarden

Subsidies kunnen open staan voor zowel het bedrijfsleven, non-profitorganisaties, particulieren en overheden. Overigens betekent het verkrijgen van een subsidieaanspraak ook dat de aanvrager daadwerkelijk een prestatie moet leveren. Doet zij dat niet of onvoldoende, dan bestaat het risico dat bij de subsidievaststelling geen of niet het hele toegezegde subsidiebedrag wordt uitbetaald. Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat subsidies in bijna alle gevallen aanvullend zijn op financiering door de aanvrager(s).

Subsidieverlenende instanties

Globaal bestaan de volgende subsidie verlenende instanties:

  • Europese Unie
  • Nationale overheid
  • Provincies

Adbrevio helpt u bij het inventariseren en aanvragen van de beschikbare subsidies. Neemt u contact met ons op over de mogelijkheden.

Contact

WBSO subsidie

De WBSO subsidie is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development (R&D), compenseert. Het is één van de grootste subsidieregelingen in Nederland. De WBSO subsidie kent drie faciliteiten, te weten:

  • Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.
  • Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers.
  • Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen.

Adbrevio verzorgt de WBSO subsidie desgewenst op No Cure No Pay basis of op uurbasis.

Meer informatie op www.wbso.biz

EIA / MIA / Vamil

De EIA, MIA en Vamil zijn zeer belangrijke regelingen voor investeerders in duurzame technologieën. Deze regelingen maken belangrijke financieringsconstructies mogelijk. – Lees verder