Projecten: Kelstein

Samenvatting

Kelstein combineert de productie van algen met een biogasinstallatie. Daarbij wordt samengewerkt met Algae Food & Fuel (AF&F), Crassus Advice4You, Biosoil, Tendris Solutions, Solarix en Da Vinci Finance.

Projectgegevens

Subsidieregeling:
– EOS-Demonstratieprojecten;
– LNV Innovatieprojecten;
WBSO

Projecttitel:
Projectoptimalisatie van algenkweek met gebruik van een biogasinstallatie

Aanvrager:
Melkveebedrijf Kelstein, Hallum

Kelstein: algen in Hallum

Algen in Hallum

Algen in Hallum

Productie en gebruik van bio-energie kan op primaire agrarische bedrijven een goede mogelijkheid zijn om in de eigen energiebehoefte te voorzien en om daarmee de financiële kosten en de impact (de netto uitstoot van het broeikasgas CO2) van het energieverbruik op het milieu te beperken. Eén van de mogelijkheden is een biogasinstallatie. Bij een biogasinstallatie wordt echter een grote hoeveelheid digestaat als bijproduct geproduceerd. Dit vormt in de toekomst een probleem als ook de uitrijdmogelijkheden in Nederland steeds beperkter worden. Feitelijk draagt co-vergisting alleen maar bij aan de vergroting van het mestprobleem.

Ook de CO2 wordt (hoewel in de korte koolstofkringloop) nog steeds uitgestoten. Een mogelijke oplossing is het gebruiken van de nutriënten in de mest en de CO2 in de rookgassen voor de productie van algen.

Demonstratieproject en onderzoek

In 2008 is gestart met de bouw van een algenkwekerij in Hallum. Op het terrein van Melkvee en biogasbedrijf Kelstein, een toonaangevend familiebedrijf in de agrarische sector, worden algen gekweekt op reststromen. Er is een biovergistingsinstallatie aanwezig in combinatie met een WKK installatie. Het geheel levert elektriciteit, restwarmte, digestaat en CO2. Dit zijn allemaal noodzakelijke elementen voor de kweek van algen:

– Elektriciteit voor de energievoorziening;
– Restwarmte voor de verwarming van de waterfase;
– Digestaat als stikstof- en fosfaatbron als nutriënten voor de algen;
– Rookgas (CO2) als koolstofbron voor de groei van de algen.

De aanwezigheid van deze reststromen maakt het mogelijk op een rendabele wijze algen te kweken, waarbij tegelijk een bijdrage wordt geleverd aan de efficiency, duurzaamheid en het financieel resultaat van het geheel van covergisting en WKK.